Olga Kocheshkova (Russia, Nizhny Novgorod) prefer positions after 5 moves

All years
4
2
1
35
11bw
+12
=  
-35
?  
24
1
5
3
2bw
+  
=  
-2 
?  
3
524
1
1bw
+  
=  
- 1
?  
2
15
4
3
1bw
+1 
=  
-  
?  
5
2
13
4
1bw
+1 
=  
-  
?  
542
1
3
1bw
+  
=  
- 1
?  
24
1
35
1bw
+1 
=  
-  
?  
2
1
4
53
1bw
+  
=  
- 1
?  
425
1
3
1bw
+  
=  
- 1
?  
2
13
4
5
1bw
+ 1
=  
-  
?  
3
24
15
1bw
+  
=  
- 1
?  
2
15
3
4
1bw
+ 1
=  
-  
?  
425
1
3
1bw
+ 1
=  
-  
?  
2
413
5
1bw
+  
=  
- 1
?  
425
1
3
1bw
+  
=  
- 1
?  
53
2
14
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
2
14
3
1bw
+1 
=  
-  
?  
3
245
1
1bw
+  
=  
-1 
?